Solveig von Schoultz

1907-1996, Finlandia

Trad. Ada Trzeciakowska

Tres hermanas

La mujer se agachó y recogió a su hijo
y el cabello cayó sobre su rostro
y dentro de ella una viejecita
marchita y de ojos claros
se agachó con la cabeza temblorosa
para recoger su ovillo de lana
y dentro de ella
una niña se agachó para recoger su muñeca
con manos tiernas
tres hermanas
que jamás se verían unas a otras

Fotografías de Tony Luciano

Tłum. Ada Trzeciakowska

Trzy siostry

Kobieta pochyliła się i podniosła dziecko
a włosy opadły jej na twarz
a wewnątrz niej drobna stara kobieta
przywiędła i o jasnych oczach
pochyliła się z drżącą głową,
by podnieść robótkę
a w niej
młoda dziewczyna pochyliła się, by podnieść lalkę
czułymi rękami
trzy siostry
którzy nigdy się nie zobaczą

Transl. David McDuff

Three sisters

The woman stooped down and picked up her child
and her hair fell over her face
and inside her a little old woman
withered and clear-eyed
stooped down with trembling head
to pick up her knitting
and inside her
a young girl stooped down to pick up her doll
with tender hands
three sisters
who would never see one another.

Solveig von Schoultz

1907-1996, Finlandia

Trad. Jesús Pardo

Un pico desconocido

Un pico desconocido se me clavó en el pecho
Y allí se quedó inmóvil mientras el pájaro bebía
y yo estaba inmóvil
casi sin dolor
mientras el pájaro hundía su pico en la sangre
y chupaba con creciente intensidad
yo no sabía
si me estaba desangrando o convirtiéndome en pájaro.

Collages de Robin Isely y un fotograma de El perro andaluz

Tłum. Ada Trzeciakowska

Nieznajomy dziób

jakiś nieznajmy mi dziób wbił mi się w pierś
i pozostał tam nieruchomy podczas gdy ptak pił
a ja stałam nieruchoma
prawie nie czując bólu
podczas gdy ptak nurzał dziób w krwi coraz głębiej
nie wiedziałam
czy wykrawiam się czy zmieniam w ptaka

Transl. David McDuff

An unknown beak

An unknown beak pierced my breast
and there it stayed while the bird drank
and there I stayed
almost without pain
for as long as the bird sucked my blood with its beak sucked deeper
I did not know
if I had bled to death or become a bird.

Solveig von Schoultz

1907-1996, Finlandia

Trad. Ada Trzeciakowska

La mujer pájaro

Como una mujer, vacilante y atrapada
en medio de los años rubios y plumosos de la vida,
una madre, inclinada delante de camas bajas, que olvidó
mirar hacia arriba donde aparece el sol del mediodía,
se levantó y dejó su nido cálido e iluminado por la luz del ocaso,
ahora demasiado pequeño para toda su prole y ella.
Encontró una verdad en la que se había negado a creer.
Descubrió que el verano había llegado muy lejos. Tan lejos.

Sus plumas seguían aún lisas y brillantes,
su pecho aún suave de las noches de armonía.
Y de repente supo exactamente lo que significaba la vida:
un breve y caluroso verano, mujer, te queda.
Un breve y caluroso verano. Date prisa. Llegas tarde.
¿Y entonces? El viaje que es misterio.
Un día a principios de otoño -claro, carente de piedad-.

La reina del verano y Antes de partir de Kazimierz Mikulski (1918-1998)

Tłum. Ada Trzeciakowska

Kobieta ptak

Jak kobieta, niepewna i pochwycona
pośród jasnozłotych i puchowych lat,
matka, pochylona przy niskich łóżkach, która zapomniała
spoglądać wzwyż, gdzie pojawia się południowe słońce
podniosła się i opuściła swoje ciepłe i rozświetlone zmierzchem gniazdo,
teraz zbyt ciasne dla całego potomstwa i jej samej.
Znalazła prawdę, w którą uwierzyć nie chciała.
Odkryła, że lato zaszło daleko, tak daleko.

Jej pióra były nadal gładkie i lśniące,
jej piersi wciąż są miękkie od harmonii nocy.
I nagle zrozumiała, co dokładnie znaczy życie:
jedno krótkie, gorące lato, kobieto, Ci pozostało.
Jedno krótkie, gorące lato. Pośpiesz się. Jesteś spóźniona.
I co dalej? Podróż będąca tajemnicą.
Wczesnojesienny dzień – pogodny, wyprany z litości.

Transl. David McDuff

She-Bird

Like a woman, hesitant and caught
amidst life’s blond and downy-feathered years,
a mother, bowed at low beds, who forgot
to look up where the midday sun appears,
she upped and left her warm and twilit nest,
now grown too small for all her brood and her.
She found a truth where she’d refused to trust.
She found that summer had stepped far, O far.
 
Her feathers were still sleek and brilliant,
her breast still soft from nights of harmony.
And suddenly she knew just what life meant:
one brief, hot summer, woman, you have left.
One brief, hot summer. Hurry. You are late.
And then? The journey that is mystery.
A day in early autumn — clear, mercy-bereft.

Solveig von Schoultz

1907-1996, Finlandia

Trad. Ada Trzeciakowska

El Ángel

En mi estante hay un angelito de madera
con alas doradas y un halo como un sombrero.
Me lo dio hace mucho tiempo
alguien quien creía en los ángeles
justo cuando necesitaba
a un ángel de la guarda (una necesidad que nada menos ha crecido).
Ha tenido un trabajo duro.
Ha perdido
una de sus alas, se ha caído del estante
durante la lucha con Satanás (no es un extraño aquí)
y su pintura dorada se ha desprendido.
Pero su obstinación
es tan grande como la de Satanás, sigue de pie
aquí donde prometió estar, un angelito
con un ala rota y un halo como un sombrero.

El cielo sobre Berlin de Wim Wenders

Tłum. Ada Trzeciakowska

Anioł

Na mojej półce stoi aniołek z drewna
ze złoconymi skrzydłami i aureolą jak kapelusz.
Podarował mi go dawno temu
ktoś, kto wierzył w anioły
właśnie wtedy, kiedy potrzebowałam
anioła stróża (potrzeba, która nie mniej wzrosła).
Miał ciężką pracę.
Zgubił
jedno ze swoich skrzydeł, spadł z półki
podczas walki z Szatanem (nie jest tutaj nieznajomym)
a jego złota farba odpadła.
Ale jego upór
jest tak wielki jak Szatana, stoi
tutaj gdzie obiecał stać, aniołek
ze złamanym skrzydłem i aureolą jak kapelusz.

Transl. David McDuff

The Angel

On my shelf stands a little angel of wood
with gilded wings and a halo like a hat.
I was given him once a long time ago
by someone who believed in angels
right then I needed
a guardian angel (it’s a need that has grown no less).
He has had a hard job.
He has lost
one of his wings, he has fallen off the shelf
during the struggle with Satan (not a stranger here)
and his gold paint has flaked off.
But his obstinacy
is as great as Satan’s, he goes on standing
here he promised to stand, a little angel
with a broken wing and a halo like a hat.